Omet navegació

Inici

Presentació de l'assignatura

 La Biomedicina és una assignatura optativa anual de batxillerat, recomanada per a estudiants interessats en els estudis biosanitaris, tot i que és accessible per a tots els alumnes. Aquesta matèria s'estructura a partir de coneixements de Biologia i Geologia i s'enfoca en la salut i la malaltia. L'estudi de la Biomedicina explora aspectes biològics de la medicina, incloent-hi factors genètics, cel·lulars, bioquímics i moleculars del cos humà, així com malalties potencials.

Elaboració pròpia amb el generador d'itmatges de Bing (CC BY-NC-SA)

L'objectiu no és comprendre totes les funcions de l'organisme o les malalties possibles, sinó més aviat obtenir competències específiques mitjançant l'estudi de casos reals o versemblants al llarg del curs. Aquests casos s'analitzen en grups de treball autònoms, explorant aspectes cel·lulars, fisiològics o genètics, les alteracions derivades d'alguna afectació i les teràpies aplicades.

La matèria està dividida en cinc blocs: el primer se centra en l'estudi de la sang; el segon, en el sistema nerviós; el tercer, en el sistema immune; el quart, en el desenvolupament sexual de les persones; i el cinquè, en el càncer. Cada bloc incideix en l'aplicació integrada dels aprenentatges assolits, les problemàtiques de les funcions vitals de l'organisme humà, la comprensió dels processos biològics que sustenten l'estat de salut i les seves alteracions, el coneixement de teràpies modernes i valoracions ètiques.

Com s'ha fet aquest recurs

El procés de creació de les situacions d'aprenentatge ha estat el següent:

  1. Les situacions d'aprenentatge han estat fetes amb l'ajuda de la IA, ChatGPT-4, mitjançant les plantilles 1A i 2 que es poden trobar a: Disseny de Situacions d’Aprenentatge a Secundària i Batxillerat amb ChatGPT.
  2. Posteriorment, hem traslladat, de forma manual, la informació a eXeLearning on s'ha fet el disseny final de cada una.
  3. Cada apartat porta un diagrama fet amb Mermaid, esbossat per ChatGPT-3.5 i concretat manualment.

L'ús de ChatGPT no implica que la IA fa tot el treball, ja que cal una conversa activa demanant-li explicacions en determinades situacions poc clares, altres vegades cal demanar-li que ampliï aspectes que ha deixat amb poca concreció, que modifiqui activitats poc realistes o donant-li explicacions addicionals del que volem fer.

Creado con eXeLearning (Ventana nueva)