Omet navegació

Programació general

Competencies específiques

CE1

Aplicar amb autonomia i de manera integrada els aprenentatges desenvolupats i les diverses formes de raonament i de recerca pròpies de la biologia per dur a terme recerques experimentals i estudis observacionals sobre problemes relatius a les funcions vitals de l’ésser humà i d’altres que relacionin la salut amb els estils de vida i els hàbits de consum.

CE2

Analitzar situacions que es donen al llarg de la vida de les persones, tant en el seu estat de salut com en situacions de malaltia, per entendre i relacionar els processos biològics en què se sustenten les alteracions dels estats de salut, així com el normal desenvolupament, creixement, envelliment i herència dels caràcters en els humans.

CE3

Explicar els fonaments biològics d’algunes contribucions recents de la investigació biomèdica, com les teràpies gèniques i cel·lulars, les noves vacunes i els nous medicaments, i valorar i aportar arguments sobre els possibles beneficis, riscos, conseqüències i implicacions ètiques de la seva aplicació per tal de prendre posició en el debat social relatiu a les implicacions socials i ètiques d’aquestes teràpies.

Sabers

1. La sang

1.1 Comprendre l'anatomia i fisiologia de la sang i els seus components.

1.2 Estudiar les malalties de la sang, les seves causes, símptomes i possibles tractaments.

1.3 Analitzar el procés de renovació de la sang.

1.4 Explorar les innovacions recents en teràpia i tractament de malalties hematològiques.

2. El sistema nerviós

2.1 Conèixer l'estructura i funcionament del sistema nerviós en relació amb la resposta a estímuls externs.

2.2 Estudiar l'atròfia muscular, les seves causes i conseqüències, i l'efecte de possibles teràpies gèniques i cel·lulars.

2.3 Analitzar la interacció entre el sistema nerviós i els òrgans efectors.

3. El sistema immune

3.1 Comprendre els processos que s'activen en l'organisme davant la presència d'un agent infecciós.

3.2 Analitzar el mecanisme d'actuació dels diferents tipus de vacunes i les malalties autoimmunes.

3.3 Estudiar les respostes immunes a les infeccions i l'impacte de la immunitat en la salut humana.

4. El desenvolupament sexual

4.1 Conèixer les diferències en el desenvolupament sexual de les persones i els factors genètics que hi intervenen.

4.2 Estudiar la diversitat de causes que poden originar diferents situacions de desenvolupament sexual.

4.3 Analitzar la distinció entre sexe cromosòmic, sexe gonadal, identitat sexual i orientació sexual de les persones.

5. El càncer

5.1 Estudiar l'origen del càncer, les causes que l'originen i la seva distinció dels tumors benignes.

5.2 Conèixer els mètodes de diagnòstic del càncer i els diferents tractaments disponibles.

5.3 Explorar l'alteració de certs gens en relació amb el càncer i l'ús de teràpies biològiques en el seu tractament

Temporització

 Cada situació d’aprenentatge està programada per 20 hores que es distribuiran equitativament al llarg del curs. 

Trimestre 1

 • La sang.
 • El sistema nerviós.

Trimestre 2

 • El sistema nerviós (continuació).
 • El desenvolupament sexual.

Trimestre 3

 • El desenvolupament sexual (continuació).
 • El càncer.

Atenció a la diversitat

 Utilitzar materials diversificats per acomodar diferents estils d'aprenentatge.

 1. Establir terminis de lliurament flexibles per adaptar-se a les necessitats individuals dels alumnes.
 2. Fomentar l'aprenentatge col·laboratiu a través de projectes en grup o discussions en classe.
 3. Proporcionar retroalimentació contínua als alumnes per guiar el seu aprenentatge i ajudar-los a millorar.
 4. Usar la tecnologia com a eina de suport per l'entrega de tasques i la comunicació, amb l'ús de programari inclusiu com la barra d'accessibilitat BatexeGo en el material d'Internet.
 5. Adaptar-se al ritme d'aprenentatge de cada alumne, proporcionant materials de repàs o tasques addicionals segons sigui necessari.
 6. Ofereix suport emocional per establir un ambient de classe acollidor i segur.
 7. Implementar mètodes d'aprenentatge flexibles per augmentar la implicació i motivació dels estudiants.
 8. Proporcionar assistència tecnològica per minimitzar les barreres d'aprenentatge i garantir igualtat d'oportunitats.
 9. Fomentar la interacció social i la col·laboració establint normes de classe respectuoses.
 10. Crear un entorn segur i de suport on cada alumne se senti valorat i respectat.

Aspectes metodològics

 1. Aprenentatge fent (Learning by Doing): Realitzar tasques i experiments per a un aprenentatge actiu i pràctic.
 2. Treball col·laboratiu: Realitzar tasques i projectes en grups per a fomentar la interacció, la col·laboració i el treball en equip.
 3. Ensenyament basat en problemes (ABP): Proposar situacions i problemes reals perquè els alumnes els resolguin, desenvolupant pensament crític i habilitats de resolució de problemes.
 4. Aprenentatge basat en projectes: Guiar l'elaboració de material educatiu per aplicar de manera pràctica i creativa el que s'ha après.
 5. Ensenyament basat en la indagació: Guiar la recerca i les discussions en classe per fomentar la curiositat, la reflexió crítica i l'aprenentatge autònom.
 6. Instrucció multimodal: Proporcionar informació a través de diverses fonts i formats, fomentant un aprenentatge diversificat.
 7. Aprenentatge autònom: Proporcionar fonts d'informació variades i recursos perquè els alumnes aprofundeixin en la seva recerca de manera autònoma.
 8. Ensenyament Guiat: Facilitar l'orientació dels alumnes per part del professor, amb feedback i consells regulars.

Creado con eXeLearning (Ventana nueva)